Resevillkor

Våra aktuella resevillkor

Resevillkor

Nedan följer de villkor som gäller för Krogresors studieresor.

  1. ALLMÄNNA RESEVILLKOR

1.1  När KrogResor skriftligen bekräftat kunds beställning av Studieresan är plats på resan bekräftad, om inte annat följer av villkoren nedan.

1.2 KrogResor ska lämna allmän information om vad som gäller i fråga om pass och visum och eventuella hälsobestämmelser för resmålet.

1.3 Kund är skyldig att kontrollera bokningsbekräftelsen/resehandlingarna så snart de erhållits och att alla uppgifter stämmer inklusive att namn är rättstavade och överensstämmer med passet. Eventuella felaktigheter måste påtalas snarast. KrogResor förbehåller sig rätten att ta ut en avgift motsvarande den faktiska kostnaden för att rätta felaktiga uppgifter jämte en skälig ersättning för det merarbete som rättelsen medför. Om felaktighet beror på KrogResor eller någon denne anlitat, ska rättelse ske utan kostnad för kund.

1.4 Kund ska omgående meddela KrogResor eventuella ändringar av adress, e-postadress, telefonnummer eller andra uppgifter av betydelse för KrogResors möjligheter att kontakta kunden.

1.5 För resorna krävs ett minsta deltagarantal för att resan ska kunna genomföras. KrogResor ska underrätta kunden om detta på Krogresors hemsida eller senast vid bokningstillfället. Rätt till ersättning på grund av att KrogResor ställt in resan föreligger inte om minimiantalet för genomförande av resan inte uppnåtts i rimlig tid innan avresa.

1.6 Önskemål på hotellen eller sittplatser på flyg kan aldrig garanteras utan är just önskemål.

  1. PRIS OCH BETALNING

2.1 Priserna inkluderar skatter och avgifter som är kända vid bokningstillfället.

2.2 Extra kostnader för t ex bagage, seating och check-in kan tillkomma beroende på flygbolag och biljettkategori.

2.3 Lokala skatter kan förekomma, som t ex turistskatt (city tax) eller flygplatsavgift. Dessa bekostas av kund på plats.

2.4 Priset för resan dras i efterhand ur den Rese- och Utbildningsfond som upprättats för kundföretaget för detta ändamål, alternativt via faktura i efterhand.

  1. KUNDS RÄTT TILL ÄNDRING OCH AVBESTÄLLNING

3.1 Kund får ändra villkoren eller upplägget för resan endast om KrogResor medger detta. Sådana ändringar är beroende av villkoren hos anlitade underleverantörer och KrogResor förbehåller sig rätten att ta ut tillkommande kostnader som t ex flygbolag, hotell/inkvartering eller hyrbilsleverantörer tar ut, inklusive en administrativ avgift på 350 SEK/resenär för ändringen.

3.2 Kund har rätt att avbeställa Studieresan. KrogResor förbehåller sig rätten att begära ersättning av resenären för de kostnader som Krogresor drabbas av till följd av avbeställningen, samt en skälig administrationsavgift. Avbeställningsvillkoren skiljer sig för olika resor och presenteras närmare på KrogResors hemsida. 

  1. ÄNDRING FÖRE AVRESAN

4.1 Ändring avseende resans genomförande

Tiderna för avresa och hemresa vid bokning är preliminära och kan komma att ändras av flygbolagen flera gånger fram till avresan. KrogResor ska snarast informera om sådana ändringar, men ansvarar inte för eventuella kostnader som kan följa av flygbolagens tidtabellsändringar eller inställda flyg. Tidtabellsändringar medför ingen rätt till fri avbokning. Om Kund drabbas av skada, ska anspråk riktas direkt mot flygbolaget, vilket KrogResor är behjälpliga med.

Andra ändringar i programmet kan också ske med kort varsel och KrogResor kommer i sådana fall att sträva efter att ordna likvärdiga ersättningsarrangemang, men sådana ändringar innebär inte någon rätt till fri avbokning.  

4.2 Ändring av priset

Priset på Studieresan som anges på KrogResors hemsida och på bokningsbekräftelsen, är en indikation som kan komma att ändras fram till avresa exempelvis beroende på ändringar i bränslekostnader, skatter och offentliga avgifter eller valutakurser.

4.3 Rätt att avboka Studieresan vid oundvikliga och extraordinära händelser

Både KrogResor och Kund har rätt att ställa in eller avboka Studieresan om genomförandet av den eller transporten till resmålet väsentligen påverkas av oundvikliga och extraordinära händelser på resmålet eller i dess omedelbara närhet vid tidpunkten för resan och som inte kändes till vid beställningstillfället. Med oundvikliga och extraordinära omständigheter avses till exempel allvarliga säkerhetsproblem som krig, terrorism, utbrott av allvarlig sjukdom, epidemi eller naturkatastrof. 

Part får endast åberopa oundvikliga eller extraordinära omständigheter om denna utan dröjsmål skriftligen meddelat den andra parten om den hindrande omständigheten.

Någon ersättning eller skadestånd för att Studieresan inte kunnat genomföras enligt denna punkt utgår inte.

  1. KROGRESORS ANSVAR FÖR RESANS GENOMFÖRANDE

5.1 Om Studieresan inte genomförs enligt bekräftad beställning ska KrogResor vara behjälpliga med att, om möjligt, avhjälpa felet snarast. KrogResor ansvarar inte för fel i tjänst eller skada såvida KrogResor inte orsakat skadan uppsåtligen eller av oaktsamhet.

5.2 Om felet beror på någon som KrogResor har anlitat ska KrogResor efter bästa förmåga vara Kund behjälplig med att begära kompensation för de brister som Kund åsamkats.

  1. REKLAMATION

Kund får endast åberopa fel i genomförandet av Studieresan om kund inom skälig tid efter det att denne märkt eller bort märka felet underrättar KrogResor om felet. Detta ska ske snarast och om möjligt redan under Studieresan.

  1. KUNDS ANSVAR UNDER RESAN

7.1 Om utresan med flyg inte används (s k “No show”) blir normalt hemresan automatiskt avbokad av flygbolaget. Flygbolagen medger i dessa fall ingen återbetalning.

 7.2 Kund är själv ansvarig för att iaktta nödvändiga formaliteter för Studieresans genomförande, som till exempel innehav av giltigt pass, visum, vaccinationer, och försäkring och är själv ansvarig för alla kostnader som uppkommer på grund av brister i nämnda formaliteter.

7.3 Kund är skyldig att följa de anvisningar för Studieresans genomförande som lämnas av reseledaren eller av annan person som KrogResor anlitar. Kund är skyldig att respektera de ordningsregler som gäller för resan och på resmålet och uppträda så att andra inte störs. Om Kund bryter mot detta, kan KrogResor avbryta kunds fortsatta rätt att deltaga i Studieresan utan att Kund har rätt till ersättning.